Logo
Logo

UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja usluga društva Internetsko novinarstvo d.o.o.

Uvjeti korištenja usluga društva Internetsko novinarstvo d.o.o. (u daljnjem tekstu Uvjeti korištenja), Kustošijanska 29, 10000 Zagreb, OIB 82754944898, registriranog na Trgovačkom sudu u Zagrebu (u daljnjem tekstu Online Press) koje korisnik prihvaća u potpunosti narudžbom usluge. Korisnik usluga je svaka pravna i fizička osoba koja naruči ili koristi usluge društva Internetsko novinarstvo d.o.o.(u daljnjem tekstu Korisnik).

Za sve odnose koji ovim Uvjetima korištenja nisu predviđeni primjenjivat će odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016).

Korisnik usluge ima pravo ne produžiti, otkazati uslugu, a o tome mora obavijestiti Internetsko novinarstvo d.o.o.

Neplaćene hosting usluge će biti suspendirane. Internetsko novinarstvo d.o.o. ima pravo suspendirane i neaktivne usluge izbrisati sa servera, otkazati i nije dužan čuvati izbrisani sadržaj u arhivi.

Za ponovno aktiviranje usluga kupac je dužan javiti se u Online Press da se provjeri može li se suspendirana usluga reaktivirati.

Internetsko novinarstvo d.o.o. ima pravo odbiti narudžbu za usluge ukoliko postoje sumnje u zakonito korištenje usluga, u identitet korisnika usluge, ukoliko korisnik svojim korištenjem usluga onemogućava ispravno korištenje usluga ostalih korisnika ili prema vlastitoj procjeni.

Internetsko novinarstvo d.o.o. ima pravo prekinuti davanje usluga bez povrata novca, ako se utvrdi da se kupac nije pridržavao ovih Uvjeta korištenja kako bi zaštitio sebe, servere i/ili ostale korisnike servera.

WWW poslužitelj može se koristiti za privatne ili komercijalne potrebe kupca. Kupac se slaže sa slijedećim uvjetima korištenja Internetsko novinarstvo d.o.o. servera:

- da će zakupljene usluge koristiti u legalne svrhe, po svim hrvatskim i internacionalnim zakonima.

- da će se pridržavati općih pravila ponašanja na mreži kod slanja E-maila i pisanja u news-grupe.

- da neće slati SPAM (masovno slanje mail poruka nasumce, na email adrese ljudi koji se s prijemom takvih poruka nisu složili), domenu s koje se šalje Online Press ima pravo suspendirati bez pitanja.

- da neće raditi na štetu Internetsko novinarstvo d.o.o., računalnog sustava koji mu se ustupa, odnosno drugih korisnika usluga Internetsko novinarstvo d.o.o.

- da neće objavljivati sadržaj protivan zakonu RH. Online Press će bez upozorenja prijaviti svaki nelegalni sadržaj na svojim serverima odgovornim institucijama. Kupac se slaže da će na svom zakupljenom prostoru na serveru čuvati samo onaj materijal koji je sastavni dio njegovih web stranica.

Korisnik se slaže da neće prekomjerno koristiti resurse servera, da neće svojim korištenjem servera ni na koji način otežavati ili onemogućiti korištenje servera ostalim korisnicima servera.

Korisnik je dužan nadogradjivati software koji koristi na serveru kako bi se smanjila mogućnost upada na stranice od strane trećih osoba i zloupotreba servera.

Online Press ima pravo blokirati rad usluga, smije izbrisati ili izmjeniti korisnikov sadržaj ukoliko dođe do hakiranja usluga ili dođe do preopterećenja servera radi korisnikovog sadržaja.

Internetsko novinarstvo d.o.o. nije dužan i ne kontrolira sadržaj koji korisnik objavljuje na serveru.

Internetsko novinarstvo d.o.o. ima pravo suspendirati i ukinuti uslugu koja nije u skladu s gornjim pravilima i nije dužan korisniku isplatiti nikakvu naknadu niti vratiti uplaćena sredstva.

Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Internetsko novinarstvo d.o.o. nema i neće imati nikakvu odgovornost prema korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog suspendiranja ili ukidanja usluge.

Izrada sigurnosnih kopija (backupova) podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Online Press redovito radi online i offline arhive, ali nije odgovoran za ispravnost i cjelovitost sigurnosnih kopija. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pružatelju.

Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, Pružateljeva odgovornost za štetu nastalu njegovom običnom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovonost Pružatelja na naknadu obične štete i izmakle koristi, te pravičnu naknadu neimovinske štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja.

Pružatelj zadržava i pravo da limitira broj poruka dolazne ili odlazne elektronske pošte u bilo kojem trenutku. Na Korisnikov zahtjev Pružatelj će odlučiti o uspostavljanju novog limita uzimajući u obzir zakonitost korištenja usluga i tehničke mogućnosti.

U slučaju da je Korisnikov račun otkazan, ili nije produžen, Korisnikov sadržaj u obliku backup arhive će biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog računa. Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružatelj također ne može pružiti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

Online Press ima pravo naplatiti vraćanje podataka iz arhive.

Sve eventualne sporove oko domena, sadržaja, autorskih prava dužan je riješiti vlasnik usluge.

Internetsko novinarstvo d.o.o. se obavezuje sadržaj Korisnika čuvati kao poslovnu tajnu, te ga neće proslijeđivati trećim osobama bez suglasnosti korisnika. Internetsko novinarstvo d.o.o. ima pravo proslijediti sadržaj na temelju službenog maila ili naloga nadležnim tijelima.

Korisnik je dužan čuvati u tajnosti svoje korisničke podatke, te svu korespondenciju s društvom Internetsko novinarstvo d.o.o.

Internetsko novinarstvo d.o.o. nema obvezu provjeravanja sadržaja koji se nalaze u korisničkom web prostoru.
Korisnik servera snosi punu odgovornost korištenja usluga, a Internetsko novinarstvo d.o.o. ne daje nikakvo jamstvo i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpjeti korištenjem Online Press usluga.

Za svoje web hosting usluge Online Press jamči povrat uplaćenog novca u roku 30 dana od početka pružanja usluge, ukoliko je kupac nezadovoljan pruženim uslugama.

Novac se ne vraća za pretplatu na dedicirane servere, SSL certifikate, development, konzalting usluge. Rok za povrat novca kupcu je 15 dana od datuma otvaranja zahtjeva (tiketa) za povratom novca.

Nakon isteka roka 30 dana korisnik nema pravo zatražiti povrat novca.

Internetsko novinarstvo d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme, a objavljeni su stalno na stranicama www.online-press.hr.


SEO